<dd id="aelkx"><noscript id="aelkx"></noscript></dd>
 • <rp id="aelkx"><object id="aelkx"><blockquote id="aelkx"></blockquote></object></rp>
 • <tbody id="aelkx"></tbody>
 • <th id="aelkx"></th>
  1. <th id="aelkx"></th>

   Ο Σι Τζινπ?νγκ δημοσιε?ει ?να υπογεγραμμ?νο ?ρθρο στα γαλλικ? ΜΜΕ

   (CRI)Δευτ?ρα 06 Μα?ου 2024

   Στι? 5 Μα?ου, βρ?θηκε στο Παρ?σι για κρατικ? επ?σκεψη στη Γαλλ?α, ο Πρ?εδρο? Σι Τζινπ?νγκ και δημοσ?ευσε ?να υπογεγραμμ?νο ?ρθρο με τ?τλο ?Μεταφ?ροντα? το πνε?μα που καθοδ?γησε την εγκαθ?δρυση διπλωματικ?ν σχ?σεων Κ?να?-Γαλλ?α?, εργαζ?μαστε μαζ? για την Παγκ?σμια Ειρ?νη και Αν?πτυξη? στη γαλλικ? εφημερ?δα ?Le Figaro?. Παρακ?τω ?λο το κε?μενο:

   Ε?μαι στην ευχ?ριστη θ?ση να πραγματοποι?σω την τρ?τη κρατικ? μου επ?σκεψη στη Γαλλ?α μετ? απ? πρ?σκληση του Προ?δρου Εμανου?λ Μακρ?ν.

   Η Γαλλ?α ?χει μια ιδια?τερη γοητε?α για εμ?? του? Κιν?ζου?. Αυτ? η χ?ρα ?χει δημιουργ?σει ?ναν γαλαξ?α φιλοσ?φων, συγγραφ?ων και καλλιτεχν?ν με παγκ?σμια απ?χηση που ?χουν εμπνε?σει ?λη την ανθρωπ?τητα. Πριν απ? περισσ?τερα απ? 150 χρ?νια, Γ?λλοι υπ?κοοι βο?θησαν την Κ?να να ιδρ?σει το ναυπηγε?ο Fujian Navy Yard και τη Ναυτικ? Ακαδημ?α Φουτζι?ν. Η Γαλλ?α ?ταν επ?ση? η πρ?τη χ?ρα που υποδ?χτηκε φοιτητ?? απ? την Κ?να με την οικονομικ? στ?ριξη τη? κυβ?ρνηση?. Πριν απ? ?ναν αι?να, αρκετο? νεαρο? Κιν?ζοι ταξ?δεψαν στη Γαλλ?α για περαιτ?ρω εκπα?δευση. Μερικο? απ? αυτο?? του? ν?ου? πατρι?τε? συν?χισαν να συνεισφ?ρουν αξιοσημε?ωτα στην ?δρυση και την αν?πτυξη τη? Ν?α? Κ?να?. Η Γαλλ?α ?ταν επ?ση? η πρ?τη μεγ?λη δυτικ? χ?ρα που συν?ψε επ?σημου? διπλωματικο?? δεσμο?? με τη Ν?α Κ?να.

   Το ?το? 2024 ?χει ιδια?τερη σημασ?α. Θα επισκεφθ? τη Γαλλ?α φ?ρνοντα? μαζ? μου τρ?α μην?ματα απ? την Κ?να.

   —Η Κ?να θα συνεργαστε? με τη Γαλλ?α για να προωθ?σει το πνε?μα που καθοδ?γησε την εγκαθ?δρυση των διπλωματικ?ν δεσμ?ν, να βασιστε? σε προηγο?μενα επιτε?γματα και να ανο?ξει ν?ε? προοπτικ?? για τι? σχ?σει? Κ?να?-Γαλλ?α?.

   Φ?το? συμπληρ?νονται 60 χρ?νια απ? την σ?ναψη των σχ?σεων Κ?να?-Γαλλ?α?. Πριν απ? ?ξι δεκαετ?ε?, ο στρατηγ?? Σαρλ Ντε Γκωλ, με στρατηγικ? ?ραμα βασισμ?νο στην τ?ση τη? εποχ??, αποφ?σισε να συν?ψει διπλωματικ?? σχ?σει? με τη Ν?α Κ?να. Δεν ?ταν ε?κολο να ληφθε? αυτ? η ανεξ?ρτητη απ?φαση στο απ?γειο του Ψυχρο? Πολ?μου, αλλ? ?χει αποδειχθε? σωστ? και προνοητικ?. Με τη δημιουργ?α των σχ?σεων Κ?να?-Γαλλ?α? χτ?στηκε μια γ?φυρα επικοινων?α? μεταξ? Ανατολ?? και Δ?ση? και οι διεθνε?? σχ?σει? μπ?ρεσαν να εξελιχθο?ν προ? την κατε?θυνση του διαλ?γου και τη? συνεργασ?α?.

   Σε αυτ?? τι? ?ξι δεκαετ?ε?, οι σχ?σει? Κ?να?-Γαλλ?α? συμβαδ?ζουν με την εποχ?. Οι δ?ο χ?ρε? μα? πρωτοστ?τησαν στην καθι?ρωση μια? συνολικ?? στρατηγικ?? εταιρικ?? σχ?ση? και στην ?ναρξη θεσμικο? στρατηγικο? διαλ?γου στι? σχ?σει? τη? Κ?να? με τι? δυτικ?? χ?ρε?. Πρωτοστατ?σαμε στη συνεργασ?α στον τομ?α τη? αεροπορ?α? και τη? πυρηνικ?? εν?ργεια? και σε αγορ?? τρ?των. ?μασταν απ? του? πρ?του? που ?νοιξαν αμοιβα?α πολιτιστικ? κ?ντρα και ξεκιν?σαμε δραστηρι?τητε? πολιτιστικ?? χρονι??, παρ?χοντα? καθοδ?γηση για την αμοιβα?α μ?θηση μεταξ? των πολιτισμ?ν. Η συνεργασ?α Κ?να?-Γαλλ?α? συν?βαλε στη σ?ναψη τη? Συμφων?α? του Παρισιο? για την κλιματικ? αλλαγ? και στο Παγκ?σμιο Πλα?σιο Βιοποικιλ?τητα? Κουνμ?νγκ-Μ?ντρεαλ, ενισχ?οντα? ?ντονα την εφαρμογ? τη? παγκ?σμια? ατζ?ντα? για το κλ?μα.

   Η ιστορ?α ε?ναι ο καλ?τερο? δ?σκαλ?? μα?. Ζο?με σε ?ναν κ?σμο που απ?χει πολ? απ? το να ε?ναι ?ρεμο? και αντιμετωπ?ζει και π?λι ?να πλ?θο? κινδ?νων. Η Κ?να ε?ναι ?τοιμη να συνεργαστε? με τη Γαλλ?α στο πνε?μα που καθοδ?γησε τη δημιουργ?α των διπλωματικ?ν μα? δεσμ?ν για να σφυρηλατ?σουμε μια ισχυρ?τερη συνολικ? στρατηγικ? εταιρικ? σχ?ση μεταξ? των δ?ο χωρ?ν και να συνεισφ?ρουμε σε μια ισχυρ?τερη συνεργασ?α τη? παγκ?σμια? κοιν?τητα?.

   —Η Κ?να θα ανο?ξει ακ?μη ευρ?τερα στον κ?σμο και θα εμβαθ?νει τη συνεργασ?α με τη Γαλλ?α και ?λλε? χ?ρε?.

   Φ?το? σηματοδοτε? την 75η επ?τειο τη? Λα?κ?? Δημοκρατ?α? τη? Κ?να?. Μ?σα απ? 75 χρ?νια επ?μονη? σκληρ?? δουλει??, ο κινεζικ?? λα?? μετ?τρεψε την Κ?να απ? μια φτωχ? χ?ρα στη δε?τερη μεγαλ?τερη οικονομ?α στον κ?σμο. Αρκετ?? εκατοντ?δε? εκατομμ?ρια ?νθρωποι σε αγροτικ?? περιοχ?? βγ?καν απ? τη φτ?χεια, ?να θα?μα στην ιστορ?α τη? ανθρωπ?τητα?. Η κινεζικ? οικονομ?α κατ?γραψε αν?πτυξη 5,2% το 2023 και αναμ?νεται να αναπτυχθε? κατ? περ?που 5% το 2024 με μεγαλ?τερη πρ?οδο προ? αν?πτυξη υψηλ?? ποι?τητα?. Η Κ?να θα παραμε?νει πηγ? παγκ?σμια? αν?πτυξη? και θα δημιουργ?σει ευκαιρ?ε? για ?λε? τι? χ?ρε?.

   ?να πρ?γμα που κατ?στησε δυνατ? την αν?πτυξη τη? Κ?να? ε?ναι η σταθερ? μα? δ?σμευση για ?νοιγμα. Καλωσορ?ζουμε περισσ?τερα ποιοτικ? γαλλικ? αγροτικ? προ??ντα και καλλυντικ? στην κινεζικ? αγορ? για να καλ?ψουμε τι? συνεχ?? αυξαν?μενε? αν?γκε? του κινεζικο? λαο? για μια καλ?τερη ζω?. Καλωσορ?ζουμε τι? επενδ?σει? απ? εταιρε?ε? απ? τη Γαλλ?α και ?λλε? χ?ρε? στην Κ?να. Για το σκοπ? αυτ?, ?χουμε ανο?ξει πλ?ρω? τον μεταποιητικ? τομ?α τη? Κ?να? και θα προχωρ?σουμε ταχ?τερα για να επεκτε?νουμε την πρ?σβαση στην αγορ? σε τηλεπικοινωνιακ??, ιατρικ?? και ?λλε? υπηρεσ?ε?. ?χουμε επ?ση? μια πολιτικ? απαλλαγ?? απ? τη θε?ρηση 15 ημερ?ν για επισκ?πτε? απ? πολλ?? χ?ρε?, συμπεριλαμβανομ?νη? τη? Γαλλ?α?, και ?χουμε λ?βει περαιτ?ρω μ?τρα για να διευκολ?νουμε τα ταξ?δια και τι? πληρωμ?? απ? αλλοδαπο?? στην Κ?να.

   Ανο?γοντα? τον εαυτ? τη?, η Κ?να ενθαρρ?νει επ?ση? τι? κινεζικ?? εταιρε?ε? να γ?νουν παγκ?σμιε?. Η Γαλλ?α προωθε? την επαναβιομηχ?νιση που βασ?ζεται στην πρ?σινη καινοτομ?α, εν? η Κ?να επιταχ?νει την αν?πτυξη ν?ων ποιοτικ?ν παραγωγικ?ν δυν?μεων. Οι δ?ο χ?ρε? μα? μπορο?ν να εμβαθ?νουν τη συνεργασ?α στην καινοτομ?α και να προωθ?σουν απ? κοινο? την πρ?σινη αν?πτυξη. Ορισμ?νε? κινεζικ?? εταιρε?ε? ?χουν δημιουργ?σει εργοστ?σια μπαταρι?ν στη Γαλλ?α. Η κινεζικ? κυβ?ρνηση υποστηρ?ζει περισσ?τερε? κινεζικ?? εταιρε?ε? να επενδ?σουν στη Γαλλ?α. Ελπ?ζουμε ?τι η Γαλλ?α θα διασφαλ?σει τη λειτουργ?α του? σε ?να ν?μιμο και δ?καιο επιχειρηματικ? περιβ?λλον.

   —Η Κ?να θα ενισχ?σει την επικοινων?α και τον συντονισμ? με τη Γαλλ?α για να στηρ?ξει την παγκ?σμια ειρ?νη και σταθερ?τητα.

   Φ?το? συμπληρ?νονται 70 χρ?νια απ? τι? Π?ντε Αρχ?? Ειρηνικ?? Συν?παρξη?. Πριν απ? επτ? δεκαετ?ε?, ο Κιν?ζο? πρωθυπουργ?? Τζ?ου Ενλ?ι παρουσ?ασε για πρ?τη φορ? πλ?ρω? τι? π?ντε αρχ??: ?αμοιβα?ο? σεβασμ?? για την κυριαρχ?α και την εδαφικ? ακεραι?τητα, αμοιβα?α μη επ?θεση, αμοιβα?α μη αν?μειξη στι? εσωτερικ?? υποθ?σει? του ?λλου, ισ?τητα και αμοιβα?ο ?φελο? και ειρηνικ? συν?παρξη?. Στα 70 χρ?νια, οι Π?ντε Αρχ?? Ειρηνικ?? Συν?παρξη? ?χουν γ?νει ευρ?ω? αποδεκτ?? και αναγνωρισμ?νε? απ? χ?ρε? σε ?λο τον κ?σμο. ?χουν γ?νει ?να? σημαντικ?? καν?να? που δι?πει τι? σ?γχρονε? διεθνε?? σχ?σει?.

   Η Κ?να ?χει εφαρμ?σει πιστ? τι? Π?ντε Αρχ?? τη? Ειρηνικ?? Συν?παρξη?. Τα τελευτα?α 70 και πλ?ον χρ?νια απ? την ?δρυσ? τη?, η Ν?α Κ?να δεν προκ?λεσε ποτ? π?λεμο ο?τε κατ?λαβε ο?τε μια ?ντσα ξ?νη? γη?. Η Κ?να ε?ναι η μ?νη χ?ρα σε ?λο τον κ?σμο που περιλαμβ?νει στο Σ?νταγμ? τη? τη δ?σμευση για το μονοπ?τι τη? ειρηνικ?? αν?πτυξη? και η Κ?να ε?ναι η μ?νη χ?ρα μεταξ? των μεγ?λων κρατ?ν που διαθ?τουν πυρηνικ? ?πλα που δεσμε?εται να μη χρησιμοποι?σει πρ?τη πυρηνικ? ?πλα.

   ?χω προτε?νει τα τελευτα?α χρ?νια την Παγκ?σμια Πρωτοβουλ?α Αν?πτυξη?, την Παγκ?σμια Πρωτοβουλ?α για την Ασφ?λεια και την Πρωτοβουλ?α για τον Παγκ?σμιο Πολιτισμ?. Ω? μ?ρο? των προσπαθει?ν τη? Κ?να? να βοηθ?σει στη βελτ?ωση τη? παγκ?σμια? διακυβ?ρνηση? και στην επ?λυση δ?σκολων ερωτημ?των σχετικ? με την ανθρ?πινη αν?πτυξη, οι τρει? πρωτοβουλ?ε? ?χουν κερδ?σει την υποστ?ριξη περισσ?τερων απ? 100 χωρ?ν και διεθν?ν οργανισμ?ν.

   Η Κ?να κατανοε? τι? επιπτ?σει? τη? κρ?ση? στην Ουκραν?α στου? λαο?? τη? Ευρ?πη?. Η Κ?να δεν ξεκ?νησε την κρ?ση στην Ουκραν?α, ο?τε ε?ναι συμβαλλ?μενο μ?ρο? ? συμμετ?χων σε αυτ?ν. Ωστ?σο, η Κ?να διαδραμ?τισε εποικοδομητικ? ρ?λο στην προσπ?θεια για ειρηνικ? διευθ?τηση τη? κρ?ση?. ?χω κ?νει πολλ?? εκκλ?σει?, μεταξ? ?λλων, τηρ?ντα? του? σκοπο?? και τι? αρχ?? του Χ?ρτη των Ηνωμ?νων Εθν?ν, σεβ?μενο? την κυριαρχ?α και την εδαφικ? ακεραι?τητα ?λων των χωρ?ν και αντιμετωπ?ζοντα? τι? ν?μιμε? ανησυχ?ε? για την ασφ?λεια ?λων των πλευρ?ν. ?χω τον?σει ?τι δεν πρ?πει να χρησιμοποιο?νται πυρηνικ? ?πλα και δεν πρ?πει να διεξ?γεται πυρηνικ?? π?λεμο?. Η Κ?να ?χει παραδ?σει στην Ουκραν?α πολλ? φορτ?α ανθρωπιστικ?? βο?θεια? και ?στειλε πολλ?? φορ?? τον ειδικ? αντιπρ?σωπ? τη? για να μεσολαβ?σει μεταξ? των ενδιαφερ?μενων χωρ?ν. ?σο περισσ?τερο διαρκε? η κρ?ση στην Ουκραν?α, τ?σο μεγαλ?τερο κακ? θα κ?νει στην Ευρ?πη και στον κ?σμο. Η Κ?να ελπ?ζει ?τι η ειρ?νη και η σταθερ?τητα θα επιστρ?ψουν στην Ευρ?πη σ?ντομα. Ε?μαστε ?τοιμοι να συνεργαστο?με με τη Γαλλ?α και ολ?κληρη τη διεθν? κοιν?τητα για να βρο?με μια λογικ? δι?ξοδο απ? την κρ?ση.

   Η παλαιστινιο-ισραηλιν? σ?γκρουση επηρε?ζει και τα νε?ρα μα?. Η θεμελι?δη? λ?ση βρ?σκεται στη δημιουργ?α εν?? ανεξ?ρτητου κρ?του? τη? Παλαιστ?νη?. Η ιστορ?α ?χει επανειλημμ?να δε?ξει ?τι το επαναλαμβαν?μενο πρ?βλημα Παλαιστ?νη?-Ισρα?λ ?χει τι? ρ?ζε? του στην αποτυχ?α τη? εφαρμογ?? των σχετικ?ν ψηφισμ?των του ΟΗΕ, στη συνεχιζ?μενη δι?βρωση των θεμελ?ων για τη λ?ση των δ?ο κρατ?ν και στην απ?κλιση τη? ειρηνευτικ?? διαδικασ?α? στη Μ?ση Ανατολ?. Η Κ?να και η Γαλλ?α ?χουν πολλ? κοιν? στο ζ?τημα τη? Παλαιστ?νη?-Ισρα?λ. Ε?ναι επομ?νω? κρ?σιμο να ενισχ?σουμε τη συνεργασ?α και να βοηθ?σουμε στην αποκατ?σταση τη? ειρ?νη? στη Μ?ση Ανατολ?.

   Ο Κομφο?κιο? παρατ?ρησε ?τι ??νθρωπο? με αληθιν? ηθικ? ακεραι?τητα ε?ναι αυτ?? που ε?ναι και φιλικ?? αλλ? και ανεξ?ρτητο? και που δεν συμβιβ?ζεται με τι? αρχ?? του και που ε?ναι ανεξ?ρτητο? χωρ?? να ?χει καμ?α προκατ?ληψη ? να πα?ρνει θ?ση. Π?σο ακλ?νητα σταθερ?? ε?ναι στη δ?ναμ? του!? Ο Γ?λλο? συγγραφ?α? Ρομ?ν Ρολ?ν ε?πε ?τι ?ε?ναι πολ? πιο ε?κολο να επιτρ?ψει κανε?? στον εαυτ? του να καθοδηγηθε? παρ? να σκ?φτεται μ?νο? του. Αυτ? η παρα?τηση ε?ναι ο πυρ?να? τη? αταξ?α??. Τ?σο η Κ?να ?σο και η Γαλλ?α εκτιμο?ν την ανεξαρτησ?α ω? δ?ο μεγ?λε? χ?ρε?. Οι αλληλεπιδρ?σει? μα? στη μακρ? πορε?α τη? ιστορ?α? ?χουν απελευθερ?σει τερ?στια εν?ργεια που ταλαντε?εται στην τροχι? του κ?σμου. Τ?ρα βρισκ?μαστε σε μια ?λλη ιστορικ? αφετηρ?α. Α? εν?σουμε τα χ?ρια μαζ? σε αυτ? το ν?ο ταξ?δι προ? μεγαλ?τερη πρ?οδο στι? σχ?σει? Κ?να?-Γαλλ?α? προ? ?φελο? των δ?ο χωρ?ν μα? και του κ?σμου!

   美女黄视频免费观看-1024国产基地永久免费-热99re久久精品这里都是免费-免费jlzzjlzz在线播放视频
   <dd id="aelkx"><noscript id="aelkx"></noscript></dd>
  2. <rp id="aelkx"><object id="aelkx"><blockquote id="aelkx"></blockquote></object></rp>
  3. <tbody id="aelkx"></tbody>
  4. <th id="aelkx"></th>
   1. <th id="aelkx"></th>